Lịch hoạt động của năm học
Trang chủ Lịch hoạt động của năm học Lịch hoạt động của năm học

* LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM HỌC:

Tháng 6:         Khai giảng khóa mới

Tháng 7:          Báo điểm kiểm tra tháng

Tháng 8:          Báo điểm kiểm tra tháng

Tháng 9:          Kiểm tra định kỳ lần 1 – Kiểm tra định kỳ Toán – Văn – Anh (khối 9)

Tháng 10:        Ôn kiểm tra giữa HKI - Báo điểm kiểm tra tháng – Họp PHHS khối 9

Tháng 11:        Kiểm tra định kỳ lần 2

Tháng 12:        Ôn thi HKI

Tháng 1+2:     Báo điểm kiểm tra tháng

Tháng 3:          Kiểm tra định kỳ lần 3 – Thi thử lần 1 (khối 9) – Ôn kiểm tra giữa HKII

Tháng 4:          Ôn thi HKII – Thi thử lần 2 (khối 9) – Thi thử lần 1 (khối 12)

                         Tham khảo đăng ký nguyện vọng thi tuyển sinh 10

                         Nộp đơn dự thi trường chuyên

Tháng 5:          Thi thử lần 2 (khối 12)