Hoá
Trang chủ Dạy Văn Hoá Các Lớp 6, 7, 8, 9 Hoá

Môn Hóa:

* Lớp 8: - Chất – Nguyên Tử - Phân Tử

              - Phản ứng hóa học

              - Mol – Tính toán hóa học

              - Ôxi – Không khí

              - Hidro – Nước

              - Dung dịch

 

* Lớp 9: - Các hợp chất vô cơ

              - Kim loại

              - Phi kim

              - Hidrocacbon – Nhiên liệu

              - Dẫn xuất Hidrocacbon Polime